Veřejná zeleň a parky


Veřejná zeleň v intravilánu a extravilánu měst a obcí má mnoho různých podob. Může se jednat o veřejné parky, zahrady, sady, lesoparky, aleje, stromořadí, uliční parter, pěší zóny, návsi, trávníky, trvalkové a letničkové záhony, mobilní zeleň ve městech, dekorační květinové mísy, drobnou zeleň. Zeleň může tvořit jak souvislé porosty, tak i menší plochy a skupiny rostlin, solitérní zeleň (například solitérně rostoucí keře a stromy ve zpevněných plochách, zelené pásy podél cest a komunikací apod.)

Řešení ploch veřejné zeleně předchází průzkum současného stavu a analýza provozních a uživatelských vztahů. Je zapotřebí vždy přihlédnout ke klimatickým podmínkám, k charakteru daného prostoru, jeho estetickému ztvárnění a funkčnímu uspořádání a též s ohledem k ekonomice následné údržby daného prostoru.